Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Güney Yerleşkemiz Kantin İhalesi Tehir Edilmesi

22.08.2019

Üniversitemiz Güney Yerleşke Kantin ihalesine ilişkin ilan metninde “ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge” ibaresinin şartnamede eksik olduğu İhale Komisyonu tarafından tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 19. Maddesi uyarınca söz konusu ihale tehir edilmiştir.