Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

B Blok Öğrenci Derslikleri Güney Doğu Tarafı Zemin Kat Kafe İhalesi İlanı

17.08.2023

                                                                         İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

CİNS

PAFTA

ADA

PARSEL

KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²)

KİRA SÜRESİ

KİRALAMA AMACI

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İstanbul

Üsküdar

Bulgurlu Mah.

Arsa

194

1059

36

543,57 m2

3 (Üç) Yıl

Kuzey Yerleşke B Blok Öğrenci Derslikleri Güney Doğu tarafı Zemin Kat Kafe İşletme Hakkı

300.000,00

9.000,00

23.08.2022

10:30

Madde 1-  Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İstanbul ilinde bulunan mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait  taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51-g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta   (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Kira Şartnamesi satın alması zorunludur.

 1. Kira Şartnameleri ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke K Blok Zemin Kat (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
 2. Teklifler, ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.
 3. Kira Şartnamesi satış bedeli : 300,00 TL

Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.

Madde 4- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır. 

İhalelere Katılabilmek İçin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. İsteklinin ikametgah belgesi,
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. İhaleye teklif veren gerçek kişinin ihale tarihinden önce en az 3 (Üç) yıl kafe işletmeciliği yaptığına dair belge.
 5. İsteklinin ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (üç) mali yıl içerisinde yurtiçi satışlar ortalamasının Dört Milyon Türk Lirasından az olmamasını gösteren gelir tablosunu ibraz etmesi. (Gelir tablosunun resmi onaylı olması gerekmektedir)
 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. İstekli adına vekaleten ihaleye katılıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Gerçek kişinin sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Kaydı, (Asıl belgenin ilan tarihi itibariyle son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)
 9. İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge,
 10. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,
 11. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın aldığına dair alındı belgesi,
 12. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde işletmecilik faaliyetinde bulunanlar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınan borcu olmadığına dair belge,
 13. Bu kira şartnamesinin her sayfası istekli tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi, (tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait)
 2. İkametgah belgesi,  (tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait)
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ya da ilgili meslek odasından  ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. İhaleye teklif veren tüzel kişilerin ihale tarihinden önce en az 3 (Üç) yıl kafe işletmeciliği yaptığına dair belge.
 5. İsteklinin ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (üç) mali yıl içerisinde yurtiçi satışlar ortalamasının Dört Milyon Türk Lirasından az olmamasını gösteren gelir tablosunu ibraz etmesi (Gelir tablosunun resmi onaylı olması gerekmektedir.)
 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Tüzel kişilik adına ihaleye vekaleten katılım sağlanması halinde ilgiliye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
 1. Tüzel kişiliğin ortakları ve Şirket müdürüne ait sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Kaydı, (Asıl belgenin ilan tarihi itibariyle son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)
 1. İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge,
 2. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,
 3. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde işletmecilik faaliyetinde bulunanlar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınan borcu olmadığına dair belge,
 4. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın aldığına dair alındı belgesi,
 5. Bu kira şartnamesinin her sayfası istekli tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.

c) Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

d) Şartnamenin 17. ve 19. maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişi kiracılar idaremize ait kiralama ihalelerine katılamaz.

Geçici teminatın nakit olarak ödenmesi halinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki  TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır. Bu yolla teminat yatıran istekliler dekontun aslını ihale dosyasına eklerler. Geçici teminat tutarı ihale edilecek taşınmaz bilgilerinin hizasında gösterilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 9. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.

Madde 5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.